Sau khi chúng ta bán bất động sản như : đất, nhà thì cần phải đóng thuế thu nhập các nhân từ số tiền chúng ta bán được.

Mẫu số 03/BĐS-TNCN: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai thuế được lập ra để khai thuế thu nhập của cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Mẫu tờ khai gồm phần cá nhân tự kê khai, thông tin người nhận chuyển nhượng, loại bất động sản chuyển nhượng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân tại đây.

Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Mẫu số 11/KK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)

A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

 1. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[01] Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế (nếu có):

[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):………………………………………………

Ngày cấp…………………………Nơi cấp ……………………………………………………………………..

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế :

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: …………………….. [11] Email: ……………………………………

[12] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………………Ngày:……………………………………………….

[13] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: …………………………………………..

Số ……………………… Do cơ quan:…………………………. Cấp ngày:………………..

[14] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):

STT Họ và tên Mã số thuế Số CMND/

Hộ chiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)
1
2

[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi)

Nơi lập ………………………………………………………………………… Ngày lập:……………………………………..

Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: ………………………………

 1. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[16] Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

[17] Mã số thuế (nếu có):

[18] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):……………………………………….

[19] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng…………………………………… Ngày lập:……………………………………..

Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: ………………………………

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[20] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
[21] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở
[22] Quyền thuê đất, thuê mặt nước
[23] Bất động sản khác
 1. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[24] Đất

Địa chỉ thửa đất, nhà ở: ………………………………………………………………………………………………

Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): ……………………………………………………………………….

Loại đất, loại nhà: ……………………………………………………………………………………………………..

Diện tích (m2): …………………………………………………………………………………………………………

[25] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế,

hoặc nhận tặng, cho…): …………………………………………………………………………………………………………

[26] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)…………………………………………………………………….

[27] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)

Cấp nhà: …………………………………………………………………………………………………………………

Loại nhà: …………………………………………………………………………………………………………………

Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): ………………………………………………………………………………….

[28] Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ………………….
Chuyển nhượng Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: …………………………….

[29] Giá trị nhà (đồng) : ……………………………………………………………………………………………………….

 1. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

[30] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng): ………………………

 1. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP

[31] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (đồng): ……………………………………..

Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản

Thuế thu nhập phải nộp = (Giá bán BĐS – Giá mua BĐS) x 25%.

Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản

Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyển nhượng x 2%.

[32] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng): …………………………..

Thuế thu nhập phải nộp = (Giá trị BĐS nhận thừa kế, quà tặng – 10.000.000đ) x 10%.

[33] Thu nhập được miễn thuế (đồng) …………………………………………………………………………………………..

(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)

[34] Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản = ([31] – [33]) x thuế suất

[35] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng = ([32] – [33] – 10.000.000đ) x 10%

VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

Ngày…….. tháng……….. năm……….
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số………………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

B – PHẦN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

 1. Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………………………………….
2. Mã số thuế (nếu có):
 1. Loại bất động sản chuyển nhượng:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở
3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước
4. Các bất động sản khác
 1. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng:
 2. 1. Thửa đất số:……………………Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………….

Số nhà, đường phố……………………………………………………………………………………………………….

Thôn, xóm…………………………………………………………………………………..…………………………

Phường/xã:………………………………………………………………………………………………………………….

Quận/huyện…………………………………………………………………………………………………………………

Tỉnh/ thành phố……………………………………………………………………………………………………………

 1. 2. Loại đất:……………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Loại đường/khu vực: ……………………………………………………………………………………………………..
 3. Vị trí (1, 2, 3, 4…):………………………………………………………………………………………………………..
 4. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà:……………………………………………………………..
 5. Hạng nhà:……………………………………………………………………………………………………………………..
 6. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:……………………………………………………………………………….
 7. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):

8.1. Đất:……………………………………………………………………………………………………………………..

8.2. Nhà (m2 sàn nhà):………………………………………………………………………………………………….

 1. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):

9.1. Đất:……………………………………………………………………………………………………………………..

9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):………………………………………………………………………………….

III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhậ thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng Việt Nam)

 1. Đối với chuyển nhượng:

1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng) :……………………………………………………………………….

1.2. Giá mua bất động sản (đồng) :…………………………………………………………………………………….

1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):………………..

1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản = (1.1) – (1.2) – (1.3) – (1.4)

 1. Đối với nhận thừa kế, quà tặng:

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất) ……………….. (đồng)

 1. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế):
 2. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:
Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%.

Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%.

Số thuế thu nhập phát sinh (đồng): ………………………………………………………………..

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………….……………)

 1. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng – 10.000.000) x 10%.

Số thuế thu nhập phát sinh (đồng): ………………………………………………………………….

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………….……………)

 1. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà)……………………………….. và ông (bà)………………..…………………, cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà)…………………………..…… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản …………………Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn là………………../.

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……tháng…… năm ………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 11/KK-TNCN , 11/KK-TNCN , Mẫu số 11/KK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản  , mau so 11 kk tncn : to khai thue tncn danh cho ca nhan co thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san, thu nhap tu nhan thua ke va nhan qua tang la bat dong san

Posted by & filed under Pháp lý.

  Bài viết liên quan

 • phòng công chứng số 2 bình dương 2
  Phòng công chứng số 2 bình dương- địa chỉ – chức năng

  Phòng Công chứng Số 2 – Sở Tư pháp Bình Dương Trưởng phòng NGUYỄN PHÚ CƯỜNG Điện thoại (0274) 3.783.066 Email congchungso2.tp@binhduong.gov.vn Địa chỉ 30/7 ĐT743, phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương stp.binhduong.gov.vn * Chức năng của Phòng công chứng số 2 bình dương: Văn phòng công chứng có chức năng… Chi tiết »

 • phòng công chứng số 1 bình dương
  Phòng công chứng số 1 bình dương- địa chỉ và chức năng

  Phòng công chứng số 1 bình dương- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Công việc: Công chứng hợp đồng ủy quyền, mua bán, thế chấp động sản, bất động sản, di chúc. Sao y bản chính, chứng thực chữ ký… Trưởng phòng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC Điện thoại (0274) 3.820.236 Email congchungso1.tp@binhduong.gov.vn Địa chỉ 469… Chi tiết »

 • Các giấy tờ cần thiết khi mua bán nhà, đất
  Các giấy tờ cần thiết khi mua bán nhà, đất

  Khi mua bán nhà, đất tại mỹ phước 3 nói riêng và mua bán nhà, đất nói chung thì bên bán và bên mua cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau để chuẩn bị cho ngày kí công chứng. Đối với bên bán: + Chứng minh nhân dân chủ đứng tên nhà /  lô đất… Chi tiết »

 • Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản
  Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản

  Khi nào cần làm Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản  ? Bên mua thường yêu cầu bên bán chứng minh nhà, đất hiện không có tranh chấp để thuận tiện việc giao dịch mua bán, tránh trường hợp 1 lô đất chủ có thể bán , nhận cọc của nhiều người. Ngoài ra,… Chi tiết »

 • Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương ở đâu?
  Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương ở đâu?

  Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương nằm ngay trong khu đô thị mỹ phước 3, cùng phía với bưu điện mỹ phước 3.  Đi từ cồng khu đô thị mỹ phước 3 vào chỉ 500-600m là tới. Địa chỉ: Lô j56, đường NE8, khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát,… Chi tiết »