Sơ đồ bản đồ Mỹ Phước 3- Bình Dương gồm có :

+Bản đồ Mỹ Phước 3

+Bản đồ chia khu Mỹ Phước 3

+Sơ đồ chỉ đường đến mỹ phước 3

+Liên kết vùng Đông Nam Bộ

+Quy hoạch tổng thể bình dương đến năm 2020

+Bản đồ tỉnh Bình Dương mới

+Bản đồ liên Khu thành phố Bình Dương

+Bản đồ các vùng kinh tế phía Nam

 

1) Bản đồ Mỹ Phước 3 Bình Dương

Bản đồ Mỹ Phước 3 Bình Dương

2) Bản đồ chia khu Mỹ Phước 3 : 7 khu

Bản đồ chia khu Mỹ Phước 3

3) Sơ đồ chỉ đường đến mỹ phước 3

Sơ đồ chỉ đường đến mỹ phước 3

 

4) Liên kết vùng Đông Nam Bộ

Liên kết vùng Đông Nam Bộ

5) Quy hoạch tổng thể bình dương đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể bình dương đến năm 2020

6) Bản đồ tỉnh Bình Dương mới

Bản đồ tỉnh Bình Dương mới

7) Bản đồ liên Khu thành phố Bình Dương

Bản đồ liên Khu thành phố Bình Dương

8) Bản đồ các vùng kinh tế phía Nam

Bản đồ các vùng kinh tế phía Nam

9) Ba trọng điểm kinh tế của Bình Dương

Ba trọng điểm kinh tế của Bình Dương

Posted by & filed under Tin tức thị trường bất động sản.