Dưới đây là một số tài liệu về Next.js, một framework phát triển ứng dụng web React:

  1. Trang chủ Next.js: Trang chủ của Next.js cung cấp tài liệu chính thức, ví dụ, hướng dẫn và tài nguyên liên quan đến việc sử dụng Next.js. Bạn có thể truy cập trang chủ Next.js tại: https://nextjs.org/
  2. Hướng dẫn chính thức Next.js: Next.js cung cấp một hướng dẫn chính thức với nhiều ví dụ và tài liệu liên quan đến các khía cạnh quan trọng của việc phát triển với Next.js. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn này tại: https://nextjs.org/docs
  3. Next.js GitHub Repository: Next.js có một kho lưu trữ trên GitHub chứa mã nguồn và tài liệu. Bạn có thể xem tài liệu và mã nguồn của Next.js tại: https://github.com/vercel/next.js
  4. Next.js Examples: Next.js cung cấp một số ví dụ về cách triển khai các chức năng cụ thể hoặc tích hợp công nghệ khác với Next.js. Bạn có thể xem các ví dụ này tại: https://github.com/vercel/next.js/tree/master/examples
  5. Next.js Blog: Next.js có một blog chính thức chứa các bài viết về các chủ đề liên quan đến việc sử dụng và tối ưu hóa Next.js. Bạn có thể truy cập blog tại: https://nextjs.org/blog
  6. Cộng đồng Next.js: Next.js có một cộng đồng rộng lớn, và trang web chính thức cung cấp một liên kết đến cộng đồng Next.js, bao gồm các diễn đàn, gitter chat và các kênh thông tin khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cộng đồng Next.js tại: https://nextjs.org/community

Hy vọng rằng các tài liệu trên sẽ giúp bạn tìm hiểu và sử dụng Next.js hiệu quả.

Posted by & filed under Mua bán đất.